Методична скринька

Журнал «Дефектолог» сценарій свята Вчителів для дітей із ЗПР «Любі вчителі» вчителя школи-інтернату Валентини Махоти .

Журнал «Дитина з особливими потребами» № 6/2015 стаття Деніщич Л.С. «Викладання історії України в допоміжній школі»

Вчитель Деніщич Л,С.- диплом ІІІ ступеня за участь у обласній виставці-презинтації педагогічних ідей та технологій (березень 2015 р.)

Основна мета:

– підвищення продуктивності праці педагогічних працівників;

– активізація навчально-методичної діяльності педагогів;

– безперервна освіта.

Методична робота як система цілеспрямованої, теоретичної, практичної, колективної та індивідуальної діяльності педагогів спрямована на відродження і розвиток національної освіти, підвищення кваліфікації та професійної майстерності вчителів, їхнє збагачення надбаннями української етнопедагогіки, науки, культури в усіх аспектах дає можливість виділити традиційно притаманні їй основні функції:

– діагностичну, яка дає можливість виявити розрив між рівнем компетентності та вимогами до професійної діяльності вчителя на рівні встановлених державних стандартів;

– відновлюючу, яка передбачає поповнення та поглиблення знань відповідно до змін у змісті освіти;

– коригуючу, яка передбачає внесення змін до науково-методичної інформації з урахуванням нових психолого-педагогічних теорій до потреб кожного вчителя.

У навчальному році – методична робота школи-інтернату буде спрямована на реалізацію проблемної теми: «Впровадження інновацій в систему роботи школи як засіб розвитку особистості соціально-психологічної реабілітації і трудової адаптації учнів з вадами розумового розвитку».

Для вирішення цієї проблеми поставлені такі завдання:

– діагностика та створення банку даних професійної підготовки педагогів;

– наукова підготовка;

– методичний рівень;

– оволодіння інноваційними формами та методами навчання;

– знання вікових та психологічних особливостей учнів;

– оволодіння системою моніторингу результативності своєї педагогічної діяльності кожним вчителем та планування подальшої роботи, направленої на підвищення професійної майстерності.

З метою удосконалення особистістю орієнтованого спрямування усіх аспектів навчально-виховного процесу, підвищення рівня педагогічної майстерності визначити, як основні, такі форми методичної роботи:

Колективні форми роботи:

– педагогічні ради;

– методичні об¢єднання класних керівників;

– психолого-педагогічні семінари;

– методичні оперативні наради;

Групові форми роботи:

– методичні об¢єднання;

– творчі групи;

– семінари-практикуми

Індивідуальні форми роботи:

– стажування;

– методичні консультації;

– співбесіди;

– наставництво;

– аналіз уроків;

– творчі звіти;

– самоосвіта вчителів.

Для забезпечення безперервності навчання педагогів, опанування ними новітніх педагогічних технологій та вирішення проблеми, поставленої педагогічним колективом школи-інтернату, організувати роботу в таких напрямках:

організаційно-педагогічні заходи:

– педагогічні ради;

– практичні між предметні семінари;

– науково-практична конференція;

навчально-педагогічна та методична діяльність:

– робота методичної ради;

– система роботи методичних об’єднань;

– робота з підвищення професійної майстерності педагогів школи;

– атестація вчителів і вихователів та підвищення кваліфікації через річні курси.

Робота психологічної служби

Система діяльності психологічної служби школи-інтернату №55 для дітей з вадами розумового розвитку організується з урахуванням можливостей і резервів вихованців на кожному віковому етапі.

1. Зміст діяльності ПС у початковій школі.

• Вивчення психологічної готовності дитини до навчання у школі;

• визначення рівня інтелектуального розвитку дитини та зони найближчого розвитку її психіки;

• забезпечення відповідності вимог навчальної діяльності з психофізичними можливостями молодших школярів;

• формування пізнавальних інтересів і розвиток пізнавальних можливостей вихованців;

• створення умов для забезпечення ефективної життєдіяльності вихованців;

• організація координації дій педагогів щодо корекції виявлених порушень і відхилень психічному і особистісному розвиткові вихованців.

2. Зміст діяльності ПС у середній школі.

• Вивчення рівня адаптивності / дезадаптивності вихованців;

• вивчення інтелектуального та особистісного розвитку дітей;

• вивчення емоційного ставлення до себе, до школи, до однокласників, до педагогів, між особистісних стосунків;

• вивчення рівня тривожності, самооцінки, рівня домагань вихованців;

• виявлення вихованців, що мають схильність до правопорушень; профілактика паління, алкоголізму, наркоманії, злочинності серед неповнолітніх, нерозбірливої сексуальної поведінки;

• організація координації дій педагогів щодо корекції виявлених порушень і відхилень у психічному й особистісному розвиткові вихованців.

3. Зміст діяльності ПС у старшій школі.

• Створення умов для формування психічно зрілої особистості, як основи для подальшого життєвого та професійного самовизначення;

• проведення профорієнтаційної роботи з вихованцями;

• профілактика різних видів маній та нерозбірливої сексуальної поведінки;

• виявлення вихованців, що мають схильність до правопорушень, злочинності серед неповнолітніх;

• організація координації дій педагогів щодо корекції виявлених порушень і відхилень у психічному й особистісному розвиткові вихованців.

4. Зміст діяльності ПС з педагогічним колективом.

• Підвищити психологічну компетентність педагогів по проблемі спілкування та взаєморозуміння;

• покращити рівень психологічних знань серед педагогічного колективу;

• скоординувати дії педагогів щодо корекції виявлених порушень і відхилень у психічному й особистісному розвиткові вихованців.

Для успішної участі в програмі соціалізації учнів з вадами психічного розвитку, практичному психологу потрібно самовдосконалення і професійне зростання, щоб реалізувати поставлені задачі.

Організаційно-методична робота
1 Планування роботи на рік, погодження планів. Серпень Пугачова В.В.
2 Планування роботи на місяць. Щомісяця Пугачова В.В.
3 Оновлення банку психологічного інструментарію, методичних матеріалів та літератури. Протягом року Пугачова В.В.
4 Складання статистичного та якісного звітів за 1 семестр Грудень Пугачова В.В.
5 Складання статистичного та якісного звітів за навчальний рік Травень Пугачова В.В.
6 Оформлення належної документації Протягом року Пугачова В.В.
7 Оновлення та ведення карток індивідуального соціально-психологічного супроводу учнів та облікових карток учнів. Протягом року Пугачова В.В.
8 Складання плану роботи на навчальний рік Червень Пугачова В.В.
9 Узагальнення власного досвіду роботи Протягом року Пугачова В.В.
10 Підготовка до проведення діагно-стичної, корекційно-розвивальної, просвітницкої роботи. Протягом року Пугачова В.В.

– педагогічні ради;

– практичні між предметні семінари;

– науково-практична конференція;

навчально-педагогічна та методична діяльність:

– робота методичної ради;

– система роботи методичних об’єднань;

– робота з підвищення професійної майстерності педагогів школи;

– атестація вчителів і вихователів та підвищення кваліфікації через річні курси.

Кругових М.О.

Чугунова Н.І. “Світ любові”

Інформація для завантаження: